top of page
  • Skribentens bildPake Daigen Hall

Tillsammans bevarar vi gammelskogen

Uppdaterat: 3 mars

by Pake Daigen Hall (in English below)


When I Am Among the Trees

by Mary Oliver


When I am among the trees,

especially the willows and the honey locust,

equally the beech, the oaks and the pines,

they give off such hints of gladness.

I would almost say that they save me, and daily.

I am so distant from the hope of myself,

in which I have goodness, and discernment,

and never hurry through the world

but walk slowly, and bow often.

Around me the trees stir in their leaves

and call out, “Stay awhile.”

The light flows from their branches.

And they call again, “It’s simple,” they say,

“and you too have come

into the world to do this, to go easy, to be filled

with light, and to shine.”


Svalornas sangha har engagerat sig i att bevara gammelskog genom Insamlingsstiftelsen Naturarvet. Det tredje fundamentet i vår praktik - taking action, innebär att agera på det som väcks ur not-knowing och bearing witness.


Gammelskogen är hotad idag, då skogsbolagen hugger ner allt mer av våra riktiga skogar, och istället skapar framför allt granplanteringar, eller granåker. Orörd skog, eller skog som fått stå relativt orörd är väldigt viktig för vår biologiska mångfald. All skog som inte huggs ner bidrar också till kolinlagring. Sir David Attenbourough menar att bevarande av biologisk mångfald (och att sluta hugga ner orörd skog) i sig också är vår viktigaste metod för att rädda klimatet.


Naturarvet samlar in pengar och köper loss gammelskog i Sverige. Sanghan har samlat in pengar till ett projekt i Halland, Ekås ek-bokskog (fotot ovan är från Naturarvets sida och just den skogen). Du kan läsa mer om Naturarvet och Ekås ek-bokskog här!


Tillsammans har vi i sanghan så här långt lyckats samla ihop pengar till 13 skogsrutor i Ekås ek-bokskog. Insamlingen fortsätter och vill du ge till just sanghans skog, så kan du swisha till 0735270292 och märka Gammelskog. Vi köper in ny skog så fort vi fått in pengar till en ny skogsruta (en ruta kostar 1250 kr).
Skogen är också en plats för glädje, vila, återhämtning och inspiration. Mary Olivers dikt fångar något om känslan av att vara i trädens sällskap. Låt oss göra vad vi kan för att också framtida generationer ska få umgås med träden och vandra och meditera i riktiga skogar!


Together we save the old forests

by Pake Daigen Hall


When I Am Among the Trees

by Mary Oliver


When I am among the trees,

especially the willows and the honey locust,

equally the beech, the oaks and the pines,

they give off such hints of gladness.

I would almost say that they save me, and daily.

I am so distant from the hope of myself,

in which I have goodness, and discernment,

and never hurry through the world

but walk slowly, and bow often.

Around me the trees stir in their leaves

and call out, “Stay awhile.”

The light flows from their branches.

And they call again, “It’s simple,” they say,

“and you too have come

into the world to do this, to go easy, to be filled

with light, and to shine.”


The Svalornas sangha has become involved in preserving old-growth forest through the Natural Heritage Foundation. The third foundation in our practice - taking action, means acting on what is awakened from not-knowing and bearing witness.


The old growth forest is under threat today, as the forest companies cut down more and more of our real forests, and instead create above all spruce plantations, or spruce fields. Pristine forest, or forest that has been left relatively untouched, is very important for our biological diversity. All forest that is not cut down also contributes to carbon storage. Sir David Attenbourough believes that conservation of biological diversity (and stopping the cutting down of virgin forest) in itself is also our most important method of saving the climate.


Naturarvet collects money and buys old-growth forests in Sweden. Sanghan has collected money for a project in Halland, Ekås ek-bokskog (Ekås oak-beech forest) (the photo above is from Naturarvet site and that particular forest). You can read more about Naturarvet and Ekås ek-boksskog here!


Together, we in the sangha have so far managed to collect money for 13 forest plots in Ekå's oak-beech forest. The collection continues and if you want to give to the sangha's forest in particular, you can Swish 0735270292 and tag Gammelskog. We buy new forest as soon as we receive money for a new forest square (a square costs SEK 1250).


The forest is also a place of joy, rest, recovery and inspiration. Mary Oliver's poem captures something about the feeling of being in the company of trees. Let's do what we can so that future generations will also get to hang out with the trees and walk and meditate in real forests!

Comments


bottom of page