top of page
  • Skribentens bildPake Daigen Hall

Förtröstan

av Pake Daigen Hall (in English below)

Jag har en stark förtröstan till att ett liv och en värld av frid och frihet är möjlig. Detta trots att mitt liv ser ut som andras liv, detta trots att jag möter samma värld som alla andra. Mitt liv är som liv är. Räkningarna är alltför ofta för många och för höga, arbetslivet kräver ibland för mycket, relationer till nära och kära är invecklade och komplexa. Kroppen min blir äldre och fungerar inte riktigt på samma sätt som den en gång gjorde, den där smärtan i ryggen som varit en följeslagare i många år, dom där kilona övervikt som så lätt smyger sig på och gör att byxorna inte sitter som dom en gång gjorde, en och annan sjukdom kommer och går. Och jag ser och möter också en värld där krigen krigas, flyktingar flyr, klasskillnaderna ökar, trakasserier och våld i på gator och torg, i hem och skola fortsätter att hända.


Och ändå. Ändå har jag en stark förtröstan till att en annan värld är möjlig. Ändå har jag en stark förtröstan till att ett annat sätt att uppleva livet är möjligt. En anledning till att detta hopp är starkt i mig är att jag som alla andra också erfarit livet och världen som fridfull. Jag har gått i skogarna och upplevt naturens ljud och dofter och markens mjukhet under fötterna skänka frid i kropp och sinne. Jag har haft tillräckligt på kontot ibland för att inte behöva tänka på hur maten ska komma på bordet. Jag känner kärlek och får kärlek från familj och vänner. Jag känner ofta en stor tacksamhet över att den här kroppen låter mig uppleva världen och att den fortfarande kan göra så mycket, trots allt jag utsatt den för genom livet. Och jag ser också en värld där människor och länder oftast klarar av att mötas fredligt trots olika intressen, där människor hjälper människor i nöd och en värld där vi oftast går säkra och trygga.Men det som verkligen ger förtröstan är från att gå Buddhas väg och erfara att Buddhas lära faktiskt bär en sanning, oavsett omständigheter. I Gautama Buddhas första undervisning lärde han oss om de fyra ädla sanningarna.

Den första ädla sanningen är att livet som vi upplever det är lidande.

Den andra ädla sanningen är det vårt begär, eller törst efter existens, icke-existens och njutning, som kommer ur våra vanföreställningar, som är orsaken till detta lidande.

Den tredje ädla sanningen är att det finns en väg ut ur lidande.

Den fjärde ädla sanningen är att Buddhas åttafaldiga väg är det som leder oss till ett utslocknande av våra begär, till insikt och ut ur upplevelsen av livet som lidande.När jag går denna åttafaldiga väg, när jag förstår Buddhas lära, har en balanserad intention i livet, när mitt tal är balanserat, när jag handlar på ett balanserat sätt, mitt arbete i världen gör gott, när min ansträngning är balanserad och riktad mot goda sinnestillstånd, när jag är medvetet närvarande ögonblick för ögonblick och när jag är utövar koncentration och meditation, när jag är ett med detta - då erfar jag hur stillheten och friden är allestädes närvarande, hur törsten släcks och att denna fridfullhet också har en möjlighet att sträcka sig ut och genomsyra hela vår värld.


Trust

I have a strong belief that a life and a world of peace and freedom is possible. This despite the fact that my life looks like other people's lives, this despite the fact that I face the same world as everyone else. My life is what life is. The bills are too often too many and too high, work life sometimes demands too much, relationships with loved ones are complicated and complex. My body is getting older and doesn't quite work the same way it once did, that pain in my back that has been a companion for many years, those kilos of excess weight that creep up so easily and make the pants not fit like they once did did, the occasional illness comes and goes. And I also see and encounter a world where wars are fought, refugees flee, class differences increase, harassment and violence in the streets and squares, in homes and schools continue to happen.


And yet. Nevertheless, I have a strong belief that another world is possible. Nevertheless, I have a strong belief that another way of experiencing life is possible. One reason why this hope is strong in me is that I, like everyone else, have also experienced life and the world as peaceful. I have walked in the forests and experienced the sounds and smells of nature and the softness of the ground under my feet giving peace in body and mind. I've had enough in the account sometimes to not have to think about how the food is going to get to the table. I feel love and receive love from family and friends. I often feel great gratitude that this body allows me to experience the world and that it can still do so much, despite everything I put it through in life. And I also see a world where people and countries usually manage to meet peacefully despite different interests, where people help people in need and a world where we usually walk safe and secure.


But what really gives the confidence is from walking the Buddha's path and experiencing that the Buddha's teachings actually carry a truth, regardless of the circumstances. In Gautama Buddha's first teaching, he taught us about the Four Noble Truths.

The first noble truth is that life as we experience it is suffering.

The second noble truth is that our desire, or thirst for existence, non-existence and pleasure, which comes from our delusions, is the cause of this suffering.

The third noble truth is that there is a way out of suffering.

The Fourth Noble Truth is that the Buddha's Eightfold Path is what leads us to an extinction of our desires, to insight, and out of the experience of life as suffering.


When I walk this eightfold path, when I understand the Buddha's teachings, have a balanced intention in life, when my speech is balanced, when I act in a balanced way, my work in the world does good, when my effort is balanced and directed towards good state of mind, when I am consciously present moment by moment and when I am practicing concentration and meditation, when I am one with this - then I experience how stillness and peace are omnipresent, how thirst is quenched and that this peacefulness also has an opportunity to stretch emerge and permeate our entire world.


Comments


bottom of page